Влез в сайта Регистрация

upup

Други03 януари 2024

Обзор и анализ на Филателната 2023 година

Създадено от Administrator сряда 03 януари 2024

399618361_10222757590797302_8197813734805742542_n.jpgИзмина една вълнуваща, разнообразна и бурна във филателен аспект година, изпълнена с валидирания, изложби и други филателни събития. 2023 година беше белязана както от хубави, така и от не толкова хубави моменти, които ще отбележим малко по-късно.
 
1. Обща филателна информация за пощенските издания за 2023 година
Тематичния план за 2023 година беше изпълнен на 100%, като в началото на годината бяха валидирани 5 броя издания от Тематичния план за 2022 г. Министерството на транспорта и съобщенията и СП “Българска филателия и нумизматика” (БФН) валидираха 45 пощенски издания. Същите включваха както следва:
- 28 броя самостоятелни марки;
- 3 броя марки с винетка;
- 10 броя марки в блок;
- 24 броя блок-листа;
- 3 броя илюстровани пощенски плика;
- 3 броя илюстровани пощенски карти;
- 13 броя първодневни плика;
- 3 броя карнетки.
По тематики изданията можем да разделим както следва:
- 31 пощенски издания свързани с годишнини - 69%
- 14 пощенски издания свързани с различни теми извън годишнини (флора, фауна, Европа, транспорт, Коледа и др.) - 31%
 

2. Художествено оформление на пощенските издания за 2023 година
Тъй като не съм художник, не мога да дам кой знае каква оценка на художественото оформление на изданията. Тази година, за разлика от предходните, се наблюдава липсата на много тъмни издания (като изключим може би „150 години от обесването на Васил Левски“), което радва очите на филателистите. Някой колеги, виждат в част от изданията ръката на художниците плакатисти, но честно казано на мен ми харесват повечето от техните творения. Но да не забравяме, че всяка марка носи своята и на художника си индивидуалност! Силно впечатлени обаче прави лошата подготовка и знания на малка част от художниците. Ясно можем да видим това в изготвянето на пощенските издания „150 години от рождението на Борис Дрангов“ и „75 години от началото на артилерийското образование в България“. В единия случай полковник Дрангов е понижен в подполковник, а в другия е нарисувано грешно оръдие. За съжаление, всичко това отива в графа "Художествена интерпретация" на художника, макар и да е фактологично грешно.
 
3. Министерство на транспорта и съобщенията и Специализиран експертен съвет по маркоиздаване
През изминалата 2023 година Министерство на транспорта и съобщенията и в частност Специализирания експертен съвет по маркоиздаване успешно изпълниха Тематичния план за годината. В срок беше изготвен Тематичния план за 2024 година, който включва 19 пощенски издания, но както всички знаят през текущатата година те ще се увеличат. Беше изготвен проект за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2006 г. за условията и реда за издаване и пускане в употреба на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати и за изваждане от употреба на пощенски марки" и публикуван за обществено обсъждане. Впечатление прави бавната работа по направените предложения от страна на граждани и организации, чиито мотиви за приема или отхвърляне вече един месец не са публикувани.
През 2023 година се проведоха две срещи на филателисти с членове на Специализирания експертен съвет по маркоиздаване, първата в гр. Плевен, а втората в гр. Добрич. Обсъждани са били проблеми в маркоиздаването. За съжаление, членовете на съвета не са обърнали достатъчно внимание на филателистите и до решение на наболели проблеми не се е стигнало.
 
4. СП “Българска филателия и нумизматика” (БФН)
Български пощи и в частност СП “Българска филателия и нумизматика” (БФН) след съответните заповеди на Министъра на транспорта успешно отпечатаха и валидираха 45 броя пощенски издания през 2023 година. Бяха закрити два филателни магазина съответно в гр. Плевен и гр. Стара Загора, като същите бяха заменени с филателни гишета. За съжаление, поради ниска мотивация, организационно щатни промени, физическо преместване на БФН на друго място, 2024 година ще бъде трудна и осеяна с много предизвикателства, което неминуемо ще рефлектира върху работата с граждани и филателисти. Разбира се има изключително добри примери на ръководители в Български пощи, които са готови да помогнат за развитието на филателията. Пресен и ярък пример за това е инж. Светослав Гочев - директор на поделението на „Български пощи” в Добрич.
 
5. Съюз на Българските филателисти
През 2023 година членове на Съюза на Българските Филателисти участваха в три международни изложби:
- "Ибра" в гр. Есен, Германия - от 25 до 28 май 2023 година;
- "Балканфила" в гр. Белград, Сърбия - от 12 до 14 октомври 2023 година;
- "Анкара 2023" в гр. Анкара, Турция - от 27 до 30 октомври 2023 година.
През 2023 на територията на Република България, СБФ съвместно с Български пощи организираха три филателни изложби:
- "Плевенфила 2023" - гр. Плевен - от 16 до 17 юни 2023 година;
- "Добрич Филекс 2023" - гр. Добрич - от 20 до 26 октомври 2023 година;
- „Коледен Пловдив 2023“ - гр. Пловдив - от 01 до 02 декември 2023 година.
По време на филателните изложби СБФ наблегна на работата с деца и подрастващи, което изключително много си пролича в организираните събития в гр. Добрич и гр. Пловдив. В благодарение на членовете на филателно дружество "Добруджа" начело с инж. Димитър Чернев и организираните събития от поделението на „Български пощи” в Добрич, стотици деца от града се запознаха с магията на пощенската марка. За съжаление, такива събития се организират изключително рядко.
 
6. Обобщена информация за кореспонденцията с институциите по отношение на филателната дейност в България през 2023 година
През 2023 година в качеството на гражданин осъществявах непрекъсната комуникация с държавните институции отговарящи за филателната дейност в Република България. Ето и малко статистика:
- 6 броя запитвания по Закона за достъп до обществена информация (4 броя към Български пощи и 2 броя към Министерството на транспорта и съобщенията);
- 2 броя запитвания към комисии (1 брой към Комисия за защита на потребителите и 1 брой към Комисия за регулиране на съобщенията).
- 4 броя жалби (1 брой към Български пощи, 1 брой към Министерство на транспорта и съобщенията, 1 брой към Инспектората на Министерски съвет и 1 брой към Президента на Република България).
- предложения относно изменение и допълнение на нормативни актове свързани с дейността по маркоиздаване РБ публикувани в Портала за обществени консултации към Министерски съвет.
Резултатите от повечето запитвания, жалби и предложения са отразени в публикации на сайта и най-вече такива които би трябвало да решат реални проблеми в маркоиздаването.
 
7. Изводи и препоръки за 2024 година. 
Аз не съм супер експерт в маркоиздаването и филателията, но тук ще напиша какви са моите виждания за развитие. Някой от тях съм ги изказвал и преди, но сега ще ги обобщя.
7.1. По отношение на Специализирания експертен съвет по маркоиздаване. В общи линии съвета се справя добре със вменените му по закон задачи. Има разбира се пропуски, които са породени от непознаване или неспазване на нормативната уредба от страна на членовете. Надявам се, предложените от мен промени в Наредбата за маркоиздаване да бъдат одобрени и приети, както и членовете на съвета стриктно да се ръководят от разписаните документи. Темите които се избират в тематични план също според мен са проблемни в известен смисъл. Както се видя по-горе близо 70% от изданията са за годишнини. От тях около 70% са годишнини на Български личности. В това няма нищо лошо, ако не броим факта, че тези издания нямат никакво търсене извън пределите на България, което в случая генерира пропуснати ползи за БФН. Какво решение може да се предложи. Единия вариант е да се остави същото количество издания за Български личности, но да се издават и същия процент издания за световно известни личности. Втория вариант е да се намалят едните за сметка на другите.
7.2. СП “Българска филателия и нумизматика” (БФН). Както съвета, така и БФН в общи линии се справят с вменените им задължения по закон и други нормативни актове. За съжаление закриха два от петте филателни магазина, което можем да отдадем на лошото финансово състояние на Български пощи като цяло. Лошото в случая, че магазините са заменени от филателни гишета, където на служителите изобщо не им пука за филателията и не са обучени за боравене с филателни продукти. Все още, не е създаден и он-лайн магазина за продажба на пощенски издания. В това виждам дългата ръка на търговците, които ще генерират загуби при стартирането на такъв магазин. Липсата на далновидност и усет към потребителя филателист, първо води до загуби за БФН и второ ощетяват филателистите. Все още има слухове, че лошо мотивирани служители изнасят проби от печатницата на БФН. Дано това да не е вярно и да си остане лоша практика в предходните години, за което има ясни доказателства.
7.3. Съюз на Българските филателисти. За съжаление, СБФ не е това което е било преди. Факторите за това са много, от загуба на филателисти на местно и международно ниво, до силната изразената меркантилност в хобито липса на желание за развитие от страна на ръководителите и членовете. Може би едно води до друго. Липсата на работа с деца и подрастващи в презентирането на това прекрасно хоби, води до липсата на бъдещи филателисти. Промяна се забеляза в последните месеци на 2023 в проведените изложби в гр. Пловдив и най-вече в гр. Добрич. Там, освен на валидиранията и изложбената част, силно се наблегна на работата с деца. Изнесените беседи пред деца от Георги Дечев, Георги Мъндев и Николай Пенев и инж.Димитър Чернев в гр. Добрич са една прекрасна инициатива в полза на филателното хоби.
7.4. Художници и художествено оформление. Аз акъл на художниците няма да давам, поради простата причина, че нищо не разбирам от работата им. Единственото което ще направя е да ги помоля да създават добри филателни продукти, които да бъдат добра конкуренция на международните. Другото за което ще ги помоля, е да спазват фактологията. Вярно някъде може да има художествено интерпретиране на нещата, но има и такива моменти, които не подлежат на интерпретация.
 
Най-вероятно има нещо пропуснато в обзора, но предварително се извинявам за това. Не е умишлено :)
 
И както се казва - с Филателен поздрав!
Михаил Петров
 
Прочетено: 1084 пъти
Коментари чрез Facebook
Влез в сайта Регистрация

up